1. SCHMDT Advocatuur is een handelsnaam van Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V. (hierna te noemen “SCHMDT”). SCHMDT is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ter uitoefening van de advocatenpraktijk.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SCHMDT te verrichten opdrachten, inbegrepen aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsverhoudingen van SCHMDT met derden. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 3. De rechtsverhouding tussen SCHMDT en haar opdrachtgevers wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SCHMDT, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De aansprakelijkheid van SCHMDT is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van SCHMDT wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voornoemde verzekering voor rekening van SCHMDT komt.
 6. Het staat SCHMDT vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden van SCHMDT te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 7. SCHMDT kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen. Zij zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. SCHMDT is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van SCHMDT voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten. SCHMDT heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever vrijwaart SCHMDT voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal SCHMDT schadeloos stellen terzake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan SCHMDT de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 9. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met verschotten, een vergoeding voor algemene kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Een opdracht wordt pas door SCHMDT uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
 10. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn en bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de opdrachtgever aan SCHMDT rente verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per maand. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die in verband staan met de invordering van declaraties inclusief de alsdan vervallen rente en nog te vermeerderen met eventueel gemaakte verschotten, komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
 11. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft SCHMDT het recht de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten. Voor zover de gedragsregels dit toestaan heeft SCHMDT gedurende het verzuim tevens een recht van retentie op al hetgeen SCHMDT voor haar opdrachtgever onder zich heeft. SCHMDT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van bovengenoemde opschorting of retentie.
 12. SCHMDT is op grond van (Europese) wettelijke privacy regels ‘AVG’ (Nederland) verplicht u mede te delen wat met uw persoonsgegevens wordt gedaan en voor welk doel deze worden verwerkt. Hiervoor heeft SCHMDT een privacy statement opgesteld dat u bij of voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht wordt verstrekt. Dit statement is eveneens gepubliceerd op de site. SCHMDT behoudt zich het recht voor het Privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. SCHMDT vraagt u in de regel een kopie identiteitsdocument bij of voorafgaande aan de opdrachtverlening af te geven. Indien u dat niet wenst kunt u dat aangeven. Dan zal SCHMDT zich op andere wijze moeten vergewissen van uw identiteit (bijv. via Skype of anderszins) en alsdan volstaan met notering van uw persoonsnummer (BSN) of paspoortnummer.
 13. Op grond van de (Europese) wettelijke regels ter bestrijding van terrorisme en geldwasserij (Wwft in Nederland) is SCHMDT o.a. verplicht de identiteit en in voorkomend geval de achtergrond van de cliënt c.q. de met de opdracht verband houdende transactie na te gaan. Dit o.a. om te voorkomen dat onbedoeld hulp wordt verleend aan criminele- of witwas activiteiten. SCHMDT zal daarom bij het aangaan van de opdracht en van tijd tot tijd de nodige specifieke cliëntgegevens en overige informatie betreffende de achtergrond c.q. organisatie van de cliënt en/of de opdracht c.q. het doel daarvan aan de cliënt kunnen vragen. De cliënt gaat akkoord met en is zich ervan bewust, dat SCHMIDT in voorkomend geval verplicht is – zonder voorafgaande mededeling aan de cliënt – ongebruikelijk transacties te melden aan de overheid (FIU in Nederland). In voorkomend geval zal SCHMDT de cliënt kunnen verzoeken een schriftelijke verklaring af te leggen, bijvoorbeeld over doel of aard van een transactie of de (betrokken) persoon van de (pseudo) UBO (Ultimate Beneficial Owner) of PEP (Politically Exposed Person). Indien de cliënt geen medewerking verleent aan specifieke informatieverzoeken van SCHMDT in het kader van dit artikel en de hier genoemde regelgeving of in voorkomend geval weigert een in dit kader gevraagde schriftelijke verklaring af te geven, dan is SCHMDT gerechtigd en in sommige gevallen genoodzaakt de werkzaamheden niet aan te vangen c.q. de opdrachtverhouding met de cliënt te beëindigen. De in het kader van dit artikel specifiek vergaarde informatie, zoals cliënt-achtergrond -en transactie informatie zal slechts voor het doel van de hier beschreven wettelijke regeling(en) en niet langer dan vijf jaar worden bewaard.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van SCHMDT en diegenen, waaronder Mr. J.M. Schmidt, Prof. Mr. A.H.J. Schmidt, en andere advocaten of vakgenoten waarmee SCHMDT een strategische samenwerking heeft, die voor hen of voor SCHMDT in het behandelde dossier of bij de uitvoering van de opdracht of een deel daarvan werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun erfgenamen of die bij de uitvoering van enige opdracht door de SCHMDT worden ingeschakeld. Deze personen kunnen zich hier in voorkomend geval te afwering van enige beweerdelijke vordering verband houdende met de uitvoering van de opdracht ook op beroepen.
 15. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens SCHMDT verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de opdrachtgever of andere derde zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de bevoegde Nederlandse rechte. De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is van toepassing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de kantoorklachtenregeling gepubliceerd op de site (zie ook: www.advocatenorde.nl/kantoorklachtenregeling.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in meerdere talen. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.