Rechtsvorm

SCHMDT Advocatuur is een handelsnaam van Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V van waaruit mr. J.M. Schmidt als advocaat de praktijk uitoefent.

Gegevens

Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V.
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam

T +31 (0)20 320 03 60
F +31 (0)20 833 08 34

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 34256710

Btw-identificatienummer: NL817007969B02

Samenwerkingsverband

Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V. heeft geen samenwerkingsverband in de zin van art. 5.4 van de Verordening op de Advocatuur met andere vrije beroepsbeoefenaren, zoals advocaten, notarissen of belastingadviseurs. Daar waar Advocatenprakrijk J.M. Schmidt B.V. spreekt van een strategische alliantie of samenwerking(en) geldt dat dit advocaten of vrije beroepsbeoefenaren zijn, waaronder belastingadviseurs, waarmee mr. J.M. Schmidt (als advocaat) c.q. Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V. op ad hoc basis en veelal na overleg met cliënt in specifieke zaken samenwerkt, indien de kwestie zich daarvoor leent en dit het resultaat van de dienstverlening zinvol en positief beïnvloedt.

Zaakwaarneming

Bij al dan niet langdurige afwezigheid (gepland of ongepland) van mr. J.M. Schmidt heeft kantoor een waarnemend advocaat beschikbaar. U kunt de contactgegevens van de waarnemer voorafgaande of gedurende de samenwerking met kantoor kosteloos opvragen.

Beroepsorganisatie Nederlandse Orde van Advocaten

Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V. en mr. J.M. Schmidt (als advocaat) zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (ressorterend onder de Orde van Advocaten Den Haag https://www.advocatenorde-denhaag.nl/) en zijn gebonden aan de wet- en regelgeving, verordeningen en gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regels zijn op te vragen bij  Nederlandse Orde van Advocaten ( https://regelgeving.advocatenorde.nl/ ).

Rechtsgebiedenregister

Mr. J.M. Schmidt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheid

De werkzaamheden van Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V vallen onder de dekking van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Informatie over deze polis is op verzoek beschikbaar voor cliënten.

Cliëntidentificatie

Advocaten zijn verplicht de identiteit van hun cliënten te verifiëren. In de praktijk zal dit geschieden aan de hand van een wettig legitimatiebewijs, uittreksel Kamer van Koophandel en uittreksel UBO-register en andere relevante informatie. Meer informatie over de cliëntidentificatie onder de Verordening op de Advocatuur vindt u hier ( https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-71-controle-identiteit-client-en-wettigheid-opdracht.)

Wwft

Bij bepaalde diensten en transacties is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11 ) (Wwft) van toepassing. Hierbij is kantoor gehouden de nodige (extra) informatie van de cliënt te vergaren, alsook in sommige gevallen nader onderzoek te doen naar de aard en achtergrond van (financiële) transacties. Ook geldt in sommige gevallen een meldplicht, zonder voorafgaande waarschuwing aan de cliënt, bij het FIU op grond van deze wet.

Klachten- en Geschillenregeling

Op de dienstverlening van Advocatenpraktijk J.M. Schmidt B.V. is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Voor meer informatie wordt verwezen naar de kantoorklachtenregeling gepubliceerd op onze site https://schmdt.nl/klachtenregeling/

Tevens wordt verwezen naar de informatie van de Orde van Advocaten op www.advocatenorde.nl/kantoorklachtenregeling

Stichting derdengelden

Het kantoor beschikt over een derdengeldenrekening. Deze stichting draagt de naam Stichting Derdengelden Advocatenpraktijk mr. J.M. Schmidt en is bij de kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 62862472.