Full service incasso in Oostenrijk

Hebt u te maken met vorderingen in Oostenrijk? SCHMDT Advocatuur maakt geldvorderingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Oostenrijk aanhangig.

SCHMDT Advocatuur werkt voor het traject voorafgaand aan de gerechtelijke invordering samen met Succes Inkasso GmbH, dat een geautomatiseerd tailormade debiteurenopvolgsysteem aanbiedt voor het innen van uw vorderingen in Oostenrijk.

1. Gerechtelijke betalingsbevelprocedure

In Oostenrijk is de gerechtelijke betalingsbevelprocedure (het zogenaamde ‘Mahnverfahren’) een zeer efficiënte manier voor schuldeisers om een executoriale titel te verkrijgen.

In Oostenrijk kan voor vorderingen tot € 75.000,– van de rechter op eenvoudige wijze een zg. voorwaardelijk betalingsbevel (‘bedingter Zahlungsbefel’) worden verkregen, zonder dat dat hier eerst een inhoudelijke procedure aan voorafgaat.

Het betalingsbevel mag slechts in een aantal gevallen niet worden afgegeven. Onder andere indien uit de dagvaarding (‘Klage’) kan worden opgemaakt dat:

  • deze dient te worden afgewezen,
  • deze klaarblijkelijk niet invorderbaar of opeisbaar is, of
  • deze afhankelijk is van een tegenprestatie,
  • de gedaagde een onbekend woon -of verblijfplaats heeft, danwel in het buitenland verblijft,
  • deze onduidelijk is.

Als het voorwaardelijke betalingsbevel wordt afgegeven, dan staat daarin vermeld dat de vordering, inclusief rente en kosten binnen 14 dagen dient te worden voldaan, tenzij de gedaagde verweer wenst te voeren tegen vordering.

Dit moet de gedaagde dan binnen een termijn van vier weken doen (‘Einspruch erheben’). In zaken waar de kantonrechter (‘Bezirksgericht’) bevoegd is, kan dit gebeuren zonder tussenkomst van een advocaat.

  • Indien de gedaagde tijdig verweer voert, dan wordt de zaak volgens de normale (proces)regels inhoudelijk door de rechter behandeld.
  • Indien de gedaagde niet (of niet tijdig) verweer voert, dan krijgt het het betalingsbevel rechtskracht en kan het door de deurwaarder (‘Gerichtsvollzieher’) worden geëxecuteerd.

In gebreke stellen

Het Mahnverfahren is dus een efficiënte manier om vorderingen te innen, temeer omdat de vorderingen op elektronische wijze bij de rechtbank kunnen worden ingediend. Voordat u een vordering gerechtelijk kunt innen, dient u uw wederpartij wel eerst in gebreke te hebben gesteld.

Dit kunt u doen met een ‘Mahnschreiben’, waarvan u een voorbeeld hieronder aantreft:

2. Gerechtelijke incasso

Mocht de buitengerechtelijke invordering middels schriftelijke sommatie niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan kunt uw vordering aan ons ter verdere gerechtelijke incasso uit handen geven.

De eerste stap zal zijn dat SCHMDT Advocatuur een summier verhaalsonderzoek naar de schuldenaar doet en vervolgens een laatste sommatie doet uitgaan (‘Anwaltsmahnung’) aan de debiteur.

Indien dit ook niet tot betaling leidt, zal (in samenspraak met de client) de tweede stap eruit bestaan dat een Mahnklage wordt opgesteld en ingediend.

Het honorarium van de advocaat wordt berekend aan de hand van het Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG), voor zover niet anders overeengekomen. Bij de vaststelling van het tarief spelen voornamelijk de hoogte van de vordering en het aantal verrichtingen een rol.

Wilt u meer weten over de (structurele) inning van uw vorderingen in Oostenrijk? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. J.M. Schmidt.

Wie zijn wij?

SCHMDT Advocatuur is een Nederlands advocatenkantoor dat zich richt op diverse rechtsgebieden in een grensoverschrijdende context, met de focus op Oostenrijk. Sinds 1 april 2009 voeren wij gedeeld praktijk in Wenen (Oostenrijk), waar wij samenwerken met Schubert Rechtsanwälte.

Bekijk profiel »

Direct contact

Hebt u te maken met vorderingen in Oostenrijk? Neem contact met ons op.

Bel 020 320 03 60,
e-mail naar mail@schmdt.nl
of stel uw vraag hieronder: