Wij worden de laatste tijd vermeerderd benaderd met vragen van cliënten met betrekking tot ontvangen Duitstalige sommaties, waarin wordt vastgesteld dat zij op hun site foto´s hebben gepubliceerd waarvoor de toestemming van de auteur (of zijn gevolmachtigde) ontbreekt en dat die publicatie dus onrechtmatig zou zijn.

Misschien heeft de “shut down” ten gevolge van Covid-19 tot een intensivering van controle op onrechtmatige publicaties door belanghebbenden geleid, wellicht betreft dit ook een welkome en ook dikwijls wettelijk gelegitimeerde bron van inkomsten in dit soort tijden. Hoe het ook zij.

Een dergelijk sommatieschrijven bevat vrijwel standaard een oproep tot betaling van schadevergoeding en het verzoek om de betreffende openbaarmaking direct te staken en gestaakt te houden, met in de regel bijgevoegd een te ondertekenen verklaring (“Unterlassungserklärung”) met boetebeding.

Meestal gaat het ook nog om betrekkelijk `alledaagse´ foto´s, zodat de persoon die wordt aangeschreven nog wel eens de indruk heeft dat het om een bagatel of foute grap gaat en deze zodoende het schrijven ignoreert. Ook als foto´s alledaags schijnen rust hierop in de regel gewoon auteursrecht en is de maker beschermd.

Ook zijn dergelijke sommatiebrieven nog wel eens van fraudeurs afkomstig, zodat de ontvanger om die reden de indruk heeft het schrijven niet serieus te hoeven nemen.

Wat u in ieder geval niet moet doen, is de sommatie weg leggen en er niets mee doen.

Vaak zult nog wel een tweede herinnering krijgen, maar op enig moment kan het zijn dat u, mede omdat de inbreuk op verschillende plaatsen kan intreden, in het buitenland en ook nog eens bij een bevoegde rechter, in een procedure verwikkeld bent. Dat leidt tot extra kosten en onzekerheid.

Als de sommatiebrief dan én afkomstig is van een auteursrechthebbende én de foto is ook nog eens zonder toestemming op uw site gepubliceerd was, dan is het vaak, ook al bent u aansprakelijk, toch zo, dat de geclaimde schadevergoeding in relatie tot het „vergrijp“ te hoog is.

De te betalen schadevergoeding wordt in Oostenrijk gerelateerd aan een te objectiveren
bedrag aan misgelopen licentievergoedingen welk bedrag in de regel wordt verdubbeld
(zie o.a. § 86 Uhg https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40173337/NOR40173337.pdf en § 87 UhG
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40173338/NOR40173338.pdf. De Nederlandse wettelijke regeling knoopt voor de vaststelling van de schade in de regel eveneens aan aan de misgelopen licentievergoeding (zie o.a. Artikel 26d Auteurswet, Artikel 27 Auteurswet.

Indien u dus een dergelijke brief ontvangt is het ook niet aan te raden direct de gevorderde bedragen zonder nadere controle te voldoen. De kans dat u te veel betaalt is groot.

De verklaring waarin u aangeeft het betreffende werk toekomstig niet meer te zullen publiceren is ook vaak dusdanig opgesteld, dat daarin allerlei verplichtingen zijn opgenomen die niet zien op de gestelde inbreuk. Ook hier is controle noodzakelijk.

U kunt ons vanzelfsprekend benaderen indien u een dergelijke sommatie hebt ontvangen en u daarover advies wenst.

En, als u dan overgaat tot verwijdering van de betreffende foto, zorg er dan voor dat deze ook uit de cache verwijderd is. U kunt bij Google een verzoek om verwijdering doen op de navolgende site: http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=164734

Tot slot. Wat kunt u nog meer doen?

Indien u foto´s op uw site wilt publiceren ga dan altijd na wie de auteursrechthebbende is of vergewis u er van dat de foto´s auteursrechten vrij zijn of onder een creative commons licentie (https://creativecommons.org) vallen. Dan kunt u er in de regel van uitgaan dat u met de voorgenomen publicatie geen inbreuk pleegt op auteursrechten van derden.