Nieuws

SCHMDT Advocatuur biedt vaste bodem in Nederland en Oostenrijk

Snelle incasso in Oostenrijk

Door: Categorieen: Bedrijf Reactie: Reacties uitgeschakeld voor Snelle incasso in Oostenrijk

In  Oostenrijk is het zogenaamde Mahnverfahren een zeer efficiënte manier voor schuldeisers om een executoriale titel te verkrijgen. In Oostenrijk kan voor vorderingen tot € 75.000,– van de rechter op eenvoudige wijze een zg. voorwaardelijk betalingsbevel (‘bedingter Zahlungsbefehl’) worden verkregen, zonder dat dat hier eerst een inhoudelijke procedure aan voorafgaat.

Het betalingsbevel mag slechts in een aantal gevallen niet worden afgegeven, onder andere indien uit de dagvaarding (‘Klage’) kan worden opgemaakt dat deze klaarblijkelijk niet invorderbaar of opeisbaar is of bijvoorbeeld als de gedaagde een onbekend woon -of verblijfplaats heeft, danwel in het buitenland verblijft. Als het voorwaardelijke betalinsgbevel wordt afgegeven staat daarin vermeld dat de vordering, inclusief rente en kosten binnen 14 dagen dient te worden voldaan, tenzij de gedaagde verweer wenst te voeren tegen vordering, hetgeen de gedaagde binnen een termijn van vier weken moet doen (‘Einspruch’).

Indien gedaagde tijdig verweer voert wordt de zaak volgens de normale (proces)regels inhoudelijk door de rechter behandeld. Indien de gedaagde evenwel niet of niet tijdig verweer voert, krijgt het het betalingsbevel rechtskracht en kan het door de deurwaarder (“Gerichtsvollzieher’) worden geexecuteerd. Een efficiente manier om vorderingen te innen, temeer omdat de vorderingen op elektronische wijze bij de rechtban kunnen worden ingediend.

In Duitsland geldt een soortgelijke regeling, zij het dat daar nog een ‘tussenstap’ is ingebouwd waarbij de gedaagde een tweede kans krijgt om alsnog verweer te voeren. Zie voor meer informatie over dit onderwerp in Duitsland de site van mijn collega Murk Muller:  http://www.mmrecht.com

Voor een informatief overzicht over incassoprocedures en verkrijging van executoriale titels in andere landen (o.a. Frankrijk, Duitsland Engeland en Wales, Zwitserland e.d.) verwijs ik naar een informatieve bijdrage van Prof. X. Kramer e.a. in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie .