Incasso in Oostenrijk

Full service incasso

SCHMDT Advocatuur maakt doormiddel van de gerechtelijke betalingsbevelprocedure (‘Mahnverfahren’ ) geldvorderingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Oostenrijk aanhangig. SCHMDT Advocatuur werkt voor het traject voorafgaand aan de gerechtelijke invordering samen met Succes Inkasso GmbH die een geautomatiseerd tailormade debiteurenopvolgsysteem aanbiedt voor het innen van uw vorderingen in Oostenrijk .

In Oostenrijk is het zogenaamde Mahnverfahren een zeer efficiënte manier voor schuldeisers om een executoriale titel te verkrijgen. In Oostenrijk kan voor vorderingen tot € 75.000,– van de rechter op eenvoudige wijze een zg. voorwaardelijk betalingsbevel (‘bedingter Zahlungsbefel’) worden verkregen, zonder dat dat hier eerst een inhoudelijke procedure aan voorafgaat.

Het betalingsbevel mag slechts in een aantal gevallen niet worden afgegeven, onder andere indien uit de dagvaarding (‘Klage’) kan worden opgemaakt dat

  • deze dient te worden afgewezen,
  • deze klaarblijkelijk niet invorderbaar of opeisbaar is, of
  • deze afhankelijk is van een tegenprestatie,
  • de gedaagde een onbekend woon -of verblijfplaats heeft, danwel in het buitenland verblijft,
  • deze onduidelijk is.

Als het voorwaardelijke betalinsgbevel wordt afgegeven staat daarin vermeld dat de vordering, inclusief rente en kosten binnen 14 dagen dient te worden voldaan, tenzij de gedaagde verweer wenst te voeren tegen vordering, hetgeen de gedaagde binnen een termijn van vier weken moet doen (‘Einspruch erheben’). In zaken waar de kantonrechter (‘Bezirksgericht’) bevoegd is kan dit gebeuren zonder tussenkomst van een advocaat.

Indien gedaagde tijdig verweer voert wordt de zaak volgens de normale (proces)regels inhoudelijk door de rechter behandeld. Indien de gedaagde evenwel niet of niet tijdig verweer voert, krijgt het het betalingsbevel rechtskracht en kan het door de deurwaarder (“gerichtsvollzieher’) worden geexecuteerd.

Een efficiente manier om vorderingen te innen, temeer omdat de vorderingen op elektronische wijze bij de rechtbank kunnen worden ingediend.  Voordat u een vordering gerechtelijk kunt innen, dient u uw wederpartij wel eerst ingebreke te hebben gestelde middels een zg. ‘Mahnschreiben’, waarvan u een voorbeeld hieronder aantreft:

Mocht de buitengerechtelijke invordering middels schriftelijke sommatie niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan kunt uw vordering aan ons ter verdere gerechtelijke inkasso uit handen geven.

De eerste stap zal zijn dat SCHMIDT Advocatuur een summier verhaalsonderzoek naar de schuldenaar doet en vervolgens een laatste sommatie doet uitgaan  (‘Anwaltsmahnung’) aan de debiteur. Indien dit ook niet tot betaling leidt, zal (in samenspraak met de client) de tweede stap eruit bestaan dat een Mahnklage wordt opgesteld en ingediend.

Het honorarium van de advocaat wordt berekend aan de hand van het Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG) voorzover niet anders overeengekomen. bij de vaststelling van het tarief spelen voornamelijk de hoogte van de vordering en het aantal verrichtingen een rol.

Mocht u meer wilen weten over de (structurele) inning van uw vorderingen in Oostenrijk, neem dan vrijblijvend contact op met mr. J.M. Schmidt.